ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΡΑΚΑ 23 - ΓΕΡΑΚΑΣ  15344

210 604 6280   -   6980 65 0000
Πληροφορίες για την Εφορία

Πληροφορίες για την Εφορία

Διαγραφή ΑΦΜ

  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
  • Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών.
  • Τα Α.Φ.Μ. αυτών που αναγράφονται στο πιστ. εγγυτέρων συγγενών.
  • Αίτηση στο Μητρώο Εφορίας Έντυπα Μ1 & Μ7 από Μητρώο.

       Η κατάθεση για την διακοπή του Α.Φ.Μ. στην Δ.Ο.Υ. γίνεται από έναν που αναγράφεται στο πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών η από τον φοροτεχνικό σας

 

ΔΗΛΩΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Δικαιολογητικά που αφορούν τη Δήλωση Κληρονομιάς 

  1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
  2. Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών.
  3. Βεβαίωση από το πρωτοδικείο του τόπου διαμονής περί μη δημοσίευσης Διαθήκης.
  4. Εάν υπάρχει διαθήκη αντίγραφό αυτής και βεβαίωση ότι είναι η τελευταία.
  5. Αίτηση στο Μητρώο Εφορίας έντυπα Μ1 -Μ7

Σχετικά Άρθρα